Tab Content

  • 0 replies | 8 view(s)

  • 0 replies | 9 view(s)

  • 0 replies | 7 view(s)

  • 0 replies | 7 view(s)

  • 21-04-16, 11:20 AM

    Nhiều người dân ở chung cư N2A, N2B cho biết, vào những ngày trời nồm, cả tòa nhà bốc mùi nồng nặc. Chung cư N2A, N2B (Tổ dân cư số 39, phường Nhân…

    0 replies | 8 view(s)

  • 0 replies | 20 view(s)