Tab Content

 • 0 replies | 5 view(s)

 • 0 replies | 5 view(s)

 • 0 replies | 6 view(s)

 • 0 replies | 7 view(s)

 • 0 replies | 7 view(s)

 • 0 replies | 7 view(s)

 • 21-03-16, 12:37 PM

  Cắt bao quy đầu là một ca mổ đơn giản, diễn ra trong khoảng 15-20 phút, cho một vài người bị bệnh dài,hẹp bao quy đầu. Chỉ một số mũi kéo, bác sĩ sẽ…

  0 replies | 8 view(s)

 • 0 replies | 16 view(s)

 • 0 replies | 7 view(s)

 • 0 replies | 5 view(s)

 • 0 replies | 6 view(s)

 • 0 replies | 12 view(s)

 • 0 replies | 12 view(s)

 • 0 replies | 7 view(s)

 • 0 replies | 7 view(s)

 • 0 replies | 9 view(s)

 • 0 replies | 8 view(s)

 • 0 replies | 10 view(s)

 • 0 replies | 23 view(s)

 • 0 replies | 8 view(s)

 • 0 replies | 8 view(s)